Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 162-НС
София Област, 23.03.2017

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „АБВ-Движение 21“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017г.

На 22.03.2017 г. в 13:15 ч. в РИК 26 е постъпило заявление входирано по № 5 в регистъра на застъпниците на РИК 26 от Емил Цветанов Атанасов в качеството му на упълномощен представител за регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „АБВ-Движение 21“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017г.

 Към заявлението са приложени изискуемите от закона документи: пълномощно в полза на лицето, подаващо документите; списък, съдържащ имената и ЕГН на 220 (двеста и четиринадесет ) застъпници – на технически носител и надлежно подписан на хартия; 214 (двеста и четиринадесет ) бр. декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 ИК.

При извършената проверка по чл. 117, ал. 3 и 4 ИК е констатирано,че лицето Снежанка Стоилова Калайджиева с ЕГН ........... е регистрирана като член на СИК 263900015, лицето Станислав Руменов Виденов с ЕГН ………….. е регистрирано като член на СИК 264500008, лицето Деница Георгиева Сеферинова с ЕГН ………… е кандидат от Българско Национално обединение, а лицата: Лиляна Кирилова Чучуганова, Христина Цветанова Василева и Ганка Гроздева Семкова са с невалидни единни граждански номера и не следва да бъде регистриране като застъпници на Коалиция „АБВ-Движение 21“ .За останалите предложения не са констатирани несъответствия и е установено, че са изпълнени изискванията на чл. 117 и 118 от ИК и Решение № 4172-НС/01.02.2017 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 ИК, и чл. 122 ИК, Районна избирателна комисия 26 район – София област

РЕШИ:

 1. Регистрира 214 (двеста и четиринадесет) застъпници на кандидатска листа Коалиция „АБВ-Движение 21“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017г., съгласно приложен списък.

Три имена

ЕГН

1

Мариана Лилова Христова

 

2

Вероника Цветанова Цанкова

 

3

Николай Иванов Чипев

 

4

Цветина Кирилова Лалова

 

5

Иван Маринов Иванов

 

6

Станка Симеонова Иванова

 

7

Лъчезар Димитров Николов

 

8

Мирослав Димитров Николов

 

9

Димитра Василева Пенкова

 

10

Николай Филипов Филипов

 

11

Десислава Виденова Якимова

 

12

Надежда Василева Недкова

 

13

Радостина Костова Дюлгерова

 

14

Борислав Борисов Кощров

 

15

Мария Спасова Кощрова

 

16

Елена Георгиева Витанова

 

17

Йордан Димитров Витанов

 

18

Елеонора Иванова Тинчева

 

19

Мария Михаелова Маджарова

 

20

Десислава Георгиева Русинова

 

21

Снежанка Любомирова Мишева

 

22

Гергана Боянова Спасова

 

23

Десислава Георгиева Александрова

 

24

Теменужка Петрова Субева

 

25

Виктория Любомирова Станкова

 

26

Елена Йорданова Ковачка

 

27

Елена Иванова Лухова

 

28

Александър Антонов Вълков

 

29

Цветан Георгиев Димитров

 

30

Иван Михайлов Христов

 

31

Василка Истилянова Гиздова

 

32

Елена Крумова Тинчева

 

33

Цветанка Трендафилова Мирчева

 

34

Кирил Йорданов Георгиев

 

35

Мария Николова Андонова

 

36

Зоя Димитрова Джаджарова

 

37

Наталия Георгиева Минкова

 

38

Иван Георгиев Прасков

 

39

Милчо Георгиев Павлин

 

40

Маряна Атанасова Стойнева

 

41

Веска Димитрова Грозданова

 

42

Иванка Стоянова Христова

 

43

Сашка Емилова Александрова

 

44

Тодор Стоилов Христов

 

45

Иванка Велинова Ублева

 

46

Бойко Георгиев Ублев

 

47

Катюша Стоянова Янкулова

 

48

Николина Борисова Стоева

 

49

Наска Велинова Динчова

 

50

Снежана Георгиева Барова

 

51

Славейко Стоянов Христов

 

52

Елеонора Георгиева Симеонова

 

53

Трайко Георгиев Петров

 

54

Анка Иванова Пашиева

 

55

Радослав Емилов Атанасов              

 

56

Светослав Трепетлинчов Гьошев

 

57

Кристина Евлогиева Димитрова

 

58

Верка Апостолова Колева

 

59

Надка Георгиева Веселинова

 

60

Малинка Василева Иванова

 

61

Верка Стоянова Александрова

 

62

Христо Благоев Коцев

 

63

Теодор Сергеев Григоров

 

64

Валери Иванов Илиев

 

65

Божил Тодоров Аначков

 

66

Цветанка Иванова Георгиева

 

67

Борислав Манолов Гогов

 

68

Цветелин Михайлов Тодоров

 

69

Евгени Христов Христов

 

70

Ангел Асенов Джунов

 

71

Анатоли Валериев Стоянов

 

72

Марийка Стоянова Петрова

 

73

Тодор Георгиев Пешев

 

74

Росица Славчева Милчева

 

75

Стивънс Антонов Йорданов

 

76

Никола Владинов Ангелов

 

77

Благой Иванов Стоянов

 

78

Светла Славчева Георгиева

 

79

Благой Лазаров Стоянов

 

80

Павлинка Стефанова Георгиева

 

81

Цено Стоянов Иванов

 

82

Валентина Петкова Петрова

 

83

Веселин Петков Василев

 

84

Соня Димитрова Копчева

 

85

Иваноил Данаилов Даков

 

86

Виктория Василева Иванова

 

87

Татяна Цанкова Томова

 

88

Тодор Върбанов Комитски

 

89

Николай Асенов Иванов

 

90

София Морфиева Николаус

 

91

Бонка Христова Димитрова

 

92

Виолета Петкова Георгиева

 

93

Генка Тодорова Димитрова

 

94

Стефка Маринова Александрова

 

95

Йорданка Георгиева Петкова

 

96

Димитър Георгиев Петров

 

97

Петя Веселинова Василева

 

98

Миглена Пелова Димитрова

 

99

Методи Ангелов Методиев

 

100

Марияна Христова Борисова

 

101

Гина Петрова Велчева

 

102

Георги Стефанов Стефанов

 

103

Анка Георгиева Петрова

 

104

Елена Анатолиева Ангелова

 

105

Димитър Иванов Иванов

 

106

Росен Николов Николов

 

107

Мария Петрова Багелейска

 

108

Георги Цветанов Георгиев

 

109

Стоян Георгиев Стоянов

 

110

Марин Бориславов Василев

 

111

Иванка Николаева Ценова

 

112

Мартин Стефанов Петков

 

113

Альоша Антонов Петков

 

114

Деян Трендафилов Николов

 

115

Григор Кръстанов Якимов

 

116

Пепи Георгиев Василев

 

117

Мариана Христова Бонева

 

118

Атанас Спасов Танев

 

119

Даниела Георгиева Чукова

 

120

Йорданка Тодорова Василева

 

121

Георги Иванов Кънчев

 

122

Димитър Цветков Ботев

 

123

Карамфилка Лазарова Ботева

 

124

Стела Стоянова Николова

 

125

Емил Пламенов Асенов

 

126

Георги Милиянов Радулов

 

127

Валентина Георгиева Георгиева

 

128

Асен Пламенов Асенов

 

129

Илияна Борисова Александрова

 

130

Ина Александрова Александрова

 

131

Тодор Емилов Попов

 

132

Маряна Андонова Алексиева

 

133

Тодор Лозанов Алексиев

 

134

Кристияна Емилова Попова

 

135

Иван Иванов Байчев

 

136

Гергана Маринова Иванова

 

137

Донка Неделчева Добрева

 

138

Надя Нешева Георгиева

 

139

Илия Арсов Николов

 

140

Илияна Славчева Арсова

 

141

Александър Чавдаров Тодоров

 

142

Димитър Бойков Бонев

 

143

Христина Илиева Николова

 

144

Лиляна Огнянова Бойчева

 

145

Валентина Георгиева Ангелова

 

146

Албена Златанова Спасова

 

147

Юлиян Златанов Цветанов

 

148

Младен Георгиев Крумов

 

149

Ивайло Емилов Георгиев

 

150

Димитрашко Димитрашков Арсов

 

151

Светослав Петров Митов

 

152

Зоя Благоева Асенова

 

153

Александър Димитров Григоров

 

154

Росица Методиева Григорова

 

155

Бойков Стоянов Боянов

 

156

Владимир Свиленов Андреев

 

157

Ива Димитрова Тодорова

 

158

Ангел Симов Величков

 

159

Сийка Аспарухова Славчева

 

160

Евгения Асенова Генадиева

 

161

Бойка Асенова Генадиева

 

162

Явор Димитров Захариев

 

163

Кольо Вълчев Иванов

 

164

Вероника Николова Зашева

 

165

Спас Милетков Доротеев

 

166

Валери Алипиев Атанасов

 

167

Младенка Николова Цанкова

 

168

Лидия Борисова Мишева

 

169

Емил Стоянов Пантелеев

 

170

Кремена Иванова Маринова

 

171

Борислав Николов Зашев

 

172

Донка Маринова Иванова

 

173

Димитър Кирилов Иванов

 

174

Елеонора Стоилова Валева

 

175

Илияна Цветанова Христова

 

176

Момчил Светлинов Младенов

 

177

Симеон Иванов Лондев

 

178

Ненчо Николов Ненчев

 

179

Исмит Исмаилов Немчов

 

180

Сезгин Неджастин Хашим

 

181

Стефан Иванов Стефанов

 

182

Сашко Благоев Петров

 

183

Венета Трифонова Спасова

 

184

Стойка Наумова Петрова

 

185

Димитрина Наумова Янкова

 

186

Силвия Искренова Воденичарова

 

187

Дафинка Деянова Воденичарова

 

188

Станислав Иванов Кюркчиев

 

189

Павел Симеонов Симеонов

 

190

Васил Георгиев Иванов

 

191

Йордан Методиев Иванчев

 

192

Маринела Маринова Величкова

 

193

Румен Христов Делчев

 

194

Иванка Мишовска Нецовска

 

195

Ненка Велкова Узунова

 

196

Росен Георгиев Томов

 

197

Розета Николова Кулинова

 

198

Анна Димитрова Стрелкова

 

199

Дияна Петрова Луканова

 

200

Дочка Георгиева Белишка

 

201

Гана Петрова Делчева

 

202

Йорданка Живкова Георгиева

 

203

Пламен Христов Терзиев

 

204

Николай Златков Толев

 

205

Бисерка Георгиева Григорова

 

206

Даниела Тодорова Димитрова

 

207

Галя Милчева Димова

 

208

Паолина Бисерова Стоянова

 

209

Димитър Иванов Нейков

 

210

Ваня Стефанова Стойчева

 

211

Жана Евтимова Иванова

 

212

Анна Иванова Баракова

 

213

Адриана Трендафилова Костова

 

214

Гергана Димитрова Борисова

 
 1. Не регистрира като застъпник на Коалиция „АБВ-Движение 21“ лицата Снежанка Стоилова Калайджиева с ЕГН ……, Станислав Руменов Виденов с ЕГН ……….., Деница Георгиева Сеферинова с ЕГН ……….., Лиляна Кирилова Чучуганова, Христина Цветанова Василева и Ганка Гроздева Семкова – невалидни ЕГН – та.

На регистрираните застъпници да бъдат издадени удостоверения .

Публикува регистрираните застъпници в публичния регистър на застъпниците на РИК 26 изборен район, Софийски.

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 23.03.2017 в 23:44 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 217–НС / 06.04.2017

  относно: Упълномощаване на трима членове на РИК 26, Софийски за предаване на изборните книжа и материали на областния управител на Софийска област.

 • № 216-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба от Георги Лъчезаров Заркин – член на СИК 263900039 в община Самоков.

 • № 215-НС / 28.03.2017

  относно: Жалба от Калин Христов Иванов в качеството на кандидат за народен представител от ПП „ГЕРБ“.

всички решения