Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 164-НС
София Област, 23.03.2017

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП „Български демократичен център” - БДЦ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017г..

На 21.03.2017 г. в 16:20 ч. и на 22.03.2017г. в 13.50ч. в РИК 26 са постъпили допълнителни заявления към основното входирано под № 2 във входящия регистър на застъпниците на РИК 26 изборен район, Софийски, от Веселина Иванова Делчева - Борисова в качеството й на упълномощен представител на представляващия партията Красимира Арангелова Ковачка, за регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП „Български демократичен център” - БДЦ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017г.

 Към заявлението са приложени изискуемите от закона документи: пълномощно в полза на лицето, подаващо документите; списък, съдържащ имената и ЕГН на134 (сто тридесет и четири и четири ) застъпници – на технически носител и надлежно подписан на хартия; списък, съдържащ имената и ЕГН на 83 (осемдесет и три ) застъпници – на технически носител и надлежно подписан на хартия; 134 (сто тридесет и четири ) бр. декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 ИК; 83 (осемдесет и три ) бр. декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 ИК

При извършената проверка по чл. 117, ал. 3 и 4 ИК са констатирани следните несъответствия:         - Катя Стефчова Бориславова с ЕГН … е регистрирана като член на СИК 261600020;

- Ива Георгиева Кръстева с ЕГН …. е регистрирана като член на СИК 260700020;

- Ангелина Христова Китина с ЕГН …. е регистрирана като член на СИК 263900065

Горните лица не следва да бъде регистрирана като застъпник на ПП „Български демократичен център” - БДЦ .

За останалите предложения не са констатирани несъответствия и е установено, че са изпълнени изискванията на чл. 117 и 118 от ИК и Решение № 4172-НС/01.02.2017 г. на ЦИК

 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 ИК, и чл. 122 ИК, Районна избирателна комисия 26 район – София област

РЕШИ:

І. Регистрира общо 214 (двеста и четиринадесет) застъпници на кандидатска листа на ПП „Български демократичен център” - БДЦ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017г., съгласно приложен списък, както следва:

 

1.                  Силвия Мариянова Асенова

 

2.                  Вергиния Цанкова Якимова

 

3.                  Иван Енчов Спасов

 

4.                  Цветанка Велинова Гацева

 

5.                  Моника Найденова Йорданова

 

6.                  Наталия Илиева Игнатова

 

7.                  Алекси Никодимов Недялков

 

8.                  Марияна Петрова Тодорова

 

9.                  Йорданка Асенова Георгиева

 

10.              Дафина Младенова Манова

 

11.              Венетка Владимирова Ранкова

 

12.              Василка Тодорова Златанова

 

13.              Румяна Здравкова Първанова

 

14.              Тодор Валентинов Тодоров

 

15.              Емилия Тодорова Божилова

 

16.              Лилия Бойкова Андреева

 

17.              Райна Иванова Петрова

 

18.              Даниела Иванова Новкова

 

19.              Цветан Савов Иванов

 

20.              Найда Първанова Димова

 

21.              Костадин Тодоров Йорданов

 

22.              Здравка Ерменкова Цветкова

 

23.              Гергана Стоянова Николова

 

24.              Валентин Руменов Николов

 

25.              Катинка Кирилова Янакиева

 

26.              Румян Димитров Янакиев

 

27.              Димитър Румянов Янакиев

 

28.              Атанаска Димитрова Георгиева

 

29.              Славейко Любенов Стоилов

 

30.              Светослав Красимиров Ангелов

 

31.              Людмила Славейкова Стоилова

 

32.              Светлана Йорданова Стоилова

 

33.              Елка Любомирова Балджийска

 

34.              Любомир Кирилов Балджийски

 

35.              Златина Любомирова Балджийска

 

36.              Радостина Младенова Вучкова

 

37.              Християн Младенов Вучков

 

38.              Младен Димитров Вучков

 

39.              Диана Христова Вучкова

 

40.              Маргарита Борисова Стамова

 

41.              Кирил Христов Марков

 

42.              Мирела Кирилова Маркова

 

43.              Борислава Христова Маркова

 

44.              Петя Ангелова Керезова

 

45.              Стояна Георгиева Давранова

 

46.              Иван Кръстюв Радев

 

47.              Светлана Иванова Радева

 

48.              Иван Стоянов Вучев

 

49.              Парашкева Иванова Вучева

 

50.              Светлана Кръстова Радева

 

51.              Камелия Иванова Танева

 

52.              Пенка Христова Танева

 

53.              Цветелина Костадинова Керезова

 

54.              Костадин Димитров Керезов

 

55.              Калина Иванова Керезова

 

56.              Цена Костадинова Керезова

 

57.              Искра Иванова Коларова

 

58.              Росита Кирилова Янакиева

 

59.              Кирилка Илиева Николова

 

60.              Кирил Димитров Янакиев

 

61.              Йоана Кирилова Янакиева

 

62.              Васка Николова Джоренова

 

63.              Красимира Райчова Димитрова

 

64.              Венетка Стайкова Кибарова

 

65.              Венета Спасова Церовска

 

66.              Йордан Стоянов Церовски

 

67.              Иван Йорданов Церовски

 

68.              Даниела Йорданова Церовска

 

69.              Светломир Йорданов Церовски

 

70.              Вергиния Йорданова Церовска

 

71.              Димитър Стефанов Беличански

 

72.              Анка Владимирова Беличанска

 

73.              Владимир Димитров Беличански

 

74.              Багрияна Горчева Давидова

 

75.              Божана Николаева Стоянова

 

76.              Асен Илянов Давидов

 

77.              Снежана Антониева Давидова

 

78.              Исус Асенов Миланов

 

79.              Софка Иванова Белчинова

 

80.              Роза Бориславова Давидова

 

81.              Найден Антонов Давидов

 

82.              Антоний Владимиров Давидов

 

83.              Райчо Стоянов Градев

 

84.              Цветанка Благоева Шалска

 

85.              Алберт Райчев Градев

 

86.              Атанас Ангелов Лазаров

 

87.              Гергана Недялкова Лазарова

 

88.              Николай Атанасов Лазаров

 

89.              Ники Йорданов Загорски

 

90.              Даниел Методиев Йорданов

 

91.              Десислава Йорданова Христова

 

92.              Людмила Красимирова Илиева

 

93.              Явор Васков Илиев

 

94.              Йордан Атанасов Овчаров

 

95.              Татяна Иванова Загорска

 

96.              Йордан Кирилов Загорски

 

97.              Бетина Пламенова Копаранова

 

98.              Станислава Радославова Стефанова

 

99.              Николай Стефанов Кангалов

 

100.          Николина Колева Петрова

 

101.          Теменужка Георгиева Стоева

 

102.          Марийка Василева Пешева

 

103.          Пенка Вутова Георгиева

 

104.          Радослав Иванов Петров

 

105.          Петко Лазаров Петков

 

106.          Тодор Николов Нинов

 

107.          Красимир Борисов Райчев

 

108.          Иван Стефанов Янински

 

109.          Трайко Атанасов Танов

 

110.          Иванка Христова Попова

 

111.          Йото Петков Чуклев

 

112.          Светла Николова Златева

 

113.          Цено Илиев Цветков

 

114.          Веселин Димитров Илиев

 

115.          Веселин Тодоров Василев

 

116.          Борис Красимиров Райчев

 

117.          Борис Петров Миленков

 

118.          Мая Пешева Владова

 

119.          Йордан Николов Айвазов

 

120.          Ивелина Радославова Айвазова

 

121.          Тошко Иванов Вътов

 

122.          Добринка Петрова Памукова

 

123.          Зоя Никова Петкова

 

124.          Методи Михайлов Миков

 

125.          Даниел Тодоров Иванов

 

126.          Траян Петров Йорданов

 

127.          Даниел Георгиев Стоименов

 

128.          Веселка Иванова Владова

 

129.          Николай Василев Николов

 

130.          Анна Боянова Иванова

 

131.          Милена Владимирова Иванова

 

132.          Йордан Маринов Стоев

 

133.          Силвия Георгиева Маркова

 

134.          Христо Валентинов Стайков

 

135.          Мирослав Ангелов Кьосев

 

136.          Иво Венков Шаламанов

 

137.          Борислав Георгиев Гавадинов

 

138.          Стефан Валентинов Стоянов

 

139.          Георги Благовестов Николов

 

140.          Стефан Георгиев Митков

 

141.          Иван Владимиров Гюдуров

 

142.          Славейка Костова Иванова

 

143.          Катя Петрова Гергинова

 

144.          Мариана Георгиева Озунска

 

145.          Ани Петрова Игнева- Мешова

 

146.          Теменужка Пенева Янкова

 

147.          Ангелина Йорданова Янкова

 

148.          Ренета Владимирова Кацарска

 

149.          Здравка Василева Захариева

 

150.          Владимир Петров Захариев

 

151.          Стефка Владимирова Ангелова

 

152.          Илия Христов Димитров

 

153.          Лиляна Николова Стамова

 

154.          Венцислава Стойчова Щъркелова

 

155.          Николай Димитров Щъркелов

 

156.          Александър Александров Постолов

 

157.          Антоанета Димитрова Костова

 

158.          Станислав Стоянов Василев

 

159.          Радослав Стоянов Василев

 

160.          Еленка Христова Шуманова

 

161.          Любка Иванова Шуманова

 

162.          Анета Иванова Атанасова

 

163.          Росица Тодорова Панова

 

164.          Василка Петрова Дудина

 

165.          Петьо Христов Радев

 

166.          Татяна Иванова Георгиева

 

167.          Силвена Иванова Павлова

 

168.          Людмил Николаев Пандурски

 

169.          Даниела Иванова Миланова

 

170.          Христина Николаева Пандурска

 

171.          Огнян Христов Гюров

 

172.          Милка Марийкинова Иванова

 

173.          Надежда Костадинова Пешкова

 

174.          Радостина Ангелова Аврамска

 

175.          Димитър Борисов Иванов

 

176.          Ваня Димитрова Захариева

 

177.          Борислав Димитров Иванов

 

178.          Галина Георгиева Попова

 

179.          Зафирка Стоилова Пешкова

 

180.          Георги Стоименов Чучуков

 

181.          Маргарита Борисова Чучукова

 

182.          Антоанета Крумова Галчева

 

183.          Росица Николова Фандъкова

 

184.          Цветелина Руменова Разложка

 

185.          Силвия Георгиева Чучукова

 

186.          Пенка Тодорова Василева

 

187.          Кирил Николов Фандъков

 

188.          Анка Ангелова Аврамска

 

189.          Жерар Павлов Божков

 

190.          Пенка Иванова Скендерова -Алексиева

 

191.          Пепа Тодорова Вълова

 

192.          Мариана Иванова Бойчева

 

193.          Борис Любомиров Грънчаров

 

194.          Светослав Христосков Тодоров

 

195.          Марийка Иванова Лисичарова

 

196.          Тома Илиев Томов

 

197.          Цветана Стоянова Анчева

 

198.          Драга Николова Петкова

 

199.          Снежана Найденова Ганчева

 

200.          Ева Георгиева Чугарска

 

201.          Мариана Йосифова Грънчарова

 

202.          Ния Калинова Каменова

 

203.          Рени Згурова Божкова

 

204.          Тихомир Генчев Генчев

 

205.          Анастасия Георгиева Савова

 

206.          Елена Христова Василева

 

207.          Николай Велинов Анчев

 

208.          Панчо Бориславов Рашев

 

209.          Снежана Димитрова Сергиева

 

210.          Надалина Емилова Благоева

 

211.          Таска Методиева Тодорова

 

212.          Цецка Богданова Викторова

 

213.          Петя Райчева Благоева

 

214.          Данаил Душков Петров

 

ІІ. Не регистрира Катя Стефчова Бориславова с ЕГН …, Ива Георгиева Кръстева с ЕГН …., Ангелина Христова Китина с ЕГН …. като застъпници на ПП „Български демократичен център” – БДЦ за изборите за народни представители на 26 март 2017г.

На регистрираните застъпници да бъдат издадени удостоверения .

Публикува регистрираните застъпници в публичния регистър на застъпниците на РИК 26 изборен район, Софийски.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 23.03.2017 в 23:48 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 217–НС / 06.04.2017

  относно: Упълномощаване на трима членове на РИК 26, Софийски за предаване на изборните книжа и материали на областния управител на Софийска област.

 • № 216-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба от Георги Лъчезаров Заркин – член на СИК 263900039 в община Самоков.

 • № 215-НС / 28.03.2017

  относно: Жалба от Калин Христов Иванов в качеството на кандидат за народен представител от ПП „ГЕРБ“.

всички решения