Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 3-ЕП
София Област, 08.04.2019

ОТНОСНО: Реда за свикване на заседания и начина на приемане на решенията и обявяването им от Районна избирателна комисия в Двадесет и шести район – Софийски в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

На основание чл.70, чл.71, чл. 72, ал.2 от ИК и Решение 39-ЕП от 02.04.2019г. на ЦИК, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – 26-ти изборен район, Софийски

Р Е Ш И:

 1. Заседанията на районната избирателна комисия / РИК/ се свикват от нейния председател или по искане на една трета от членовете й. При отсъствие на председателя заседанията на РИК се свикват от определен от него заместник-председател.
 2. Проектът за дневен ред се публикува на интернет страницата на комисията преди заседанието.
 3. Заседанията на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – 26-ти изборен район, Софийски ще се провеждат на следния административен адрес: гр. София, бул.”Витоша”№6, сградата на Областна администрация-Софийска област, ет.2, зала 213.
 4. Членовете на комисията се уведомяват за датата, часа и мястото на заседанието лично в предходно заседание или по телефон от председателя, от секретаря или зам. председател, при условията на заместване, уговорени в чл.70, ал.8 от ИК, и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата на комисията.
 5. Заседанията на РИК са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие – от определен от него заместник – председател.
 6. Районната избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове и се подписват от председателя и секретаря.
 7. Когато РИК при приемане на решенията си не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изречение второ от ИК. В този случай в мотивите на решенията се изписват кратко описание на предложението за решение и изложените съображения в обратна насока, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК. Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК.
 8. При отмяна на решението по т.7, РИК постановява ново решение, което се приема с мнозинство повече от половината от членовете й.
 9. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за” или „против”. Не се допуска гласуване „Въздържал се”.
 10. За заседанията на РИК се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията.
 11. Членовете на РИК, когато не са съгласни с посоченото в протокола, могат да го подписват с особено мнение, като писмено посочват в какво се изразява то.
 12. Членовете на РИК, когато не са съгласни с прието решение, могат да изразят особено мнение, като писмено посочат в какво се изразява то.
 13. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК се подписват от председателя и секретаря и се подпечатват с печата на комисията.
 14. Когато председателят, съответно секретарят, отсъстват, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от зам.-председател.
 15. Когато едновременно отсъстват и председателят, и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от определен заместник-председател и от определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.
 16. На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции или инициативни комитети, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола..
 17. Районната избирателна комисия обявява решенията си незабавно след приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата на Областната администрация на Софийска област, находяща се на адрес: гр. София, бул. ”Витоша” № 6. Мястото за обявяване на решенията на РИК е таблото за обяви на комисията, поставено до входа на Областната администрация на Софийска област.
 18. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им и се подписват от двама членове на комисията, предложени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и екземплярът се подписва от двама членове на комисията, предложени от различни партии и коалиции.
 19. Срокът за обжалване на решенията на РИК започва да тече от по-късното по ред обявяване/публикуване.
 20. Съгласно изискванията на чл.71, ал.1 от ИК заседанията на РИК се излъчват в реално време на интернет страницата на комисията, на която предварително се обявява дневния ред.
 21. Районната избирателна комисия поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния изборен район, включително от машинното гласуване, сканираните протоколи на СИК и други документи и данни. На интернет страницата на комисията се публикуват и всички публични регистри при спазване на изискванията за защита на личните данни.
 22. Районната избирателна комисия публикува на интернет страницата си видеозапис /архив/ от заседанията на комисията незабавно след приключване на съответното заседание.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 08.04.2019 в 16:55 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения