Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 34-ЕП
София Област, 25.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Горна Малина, за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Горна Малина, с вх.№85/25.04.2019 г. до Районна избирателна комисия 26-ти изборен район Софийски, за назначаване на секционните избирателни комисии в община Горна Малина, въз основа на проведени на 18.04.2019 г. консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България.

Към писменото предложение са представени  всички изискуеми се съгласно чл.91, ал.8 от ИК и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК документи, в т.ч. протокол от проведените консултации.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение  на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Горна Малина.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, във връзка с чл.91, ал.11 и чл.92, ал.1,3,4 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - 26 изборен район, Софийски

 

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на 15 /петнадесет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Горна Малина за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 

Община

Населено място

№ СИК

Име, презиме и фамилия

длъжност

ЕГН

1

Горна Малина

Горна Малина

261000001

Емил Георгиев Христов

председател

 

2

Горна Малина

Горна Малина

261000001

Валентина Борисова Мишева

зам.председател

 

3

Горна Малина

Горна Малина

261000001

Цветодара Велкова Найденова

секретар

 

4

Горна Малина

Горна Малина

261000001

Мария Пламенова Миланова

член

 

5

Горна Малина

Горна Малина

261000001

Светла Антонова Цветанова

член

 

6

Горна Малина

Горна Малина

261000001

Нели Захариева Недялкова

член

 

7

Горна Малина

Горна Малина

261000001

Евелина Методиева Методиева

член

 

8

Горна Малина

Горна Малина

261000001

Грета Борисова Гелева

член

 

9

Горна Малина

Горна Малина

261000001

Таня Цветанова Гергушка

член

 

10

Горна Малина

Горна Малина

261000002

Борислава Георгиева Петрова

председател

 

11

Горна Малина

Горна Малина

261000002

Даниела Цветанова Ванкова

зам.председател

 

12

Горна Малина

Горна Малина

261000002

Калинка Борисова Топалова

секретар

 

13

Горна Малина

Горна Малина

261000002

Цветко Милчов Цветанов

член

 

14

Горна Малина

Горна Малина

261000002

Галина Маринова Стоянова

член

 

15

Горна Малина

Горна Малина

261000002

Цветан Миленов Иванов

член

 

16

Горна Малина

Горна Малина

261000002

Мая Петрова Владова

член

 

17

Горна Малина

Горна Малина

261000002

Росица Панайотова Георгиева

член

 

18

Горна Малина

Горна Малина

261000002

Камелия Недялкова Христова

член

 

19

Горна Малина

Белопопци

261000003

Йорданка Стоянова Банова

председател

 

20

Горна Малина

Белопопци

261000003

Мирослав Светославов Райчев

зам.председател

 

21

Горна Малина

Белопопци

261000003

Йордан Ненов Ненов

секретар

 

22

Горна Малина

Белопопци

261000003

Любка Иванова Стоянова

член

 

23

Горна Малина

Белопопци

261000003

Ангелина Илиева Йорданова

член

 

24

Горна Малина

Белопопци

261000003

Юлия Викторова Чачева

член

 

25

Горна Малина

Белопопци

261000003

Анка Кръстанова Ненова

член

 

26

Горна Малина

Байлово

261000004

Захари Александров Иванов

председател

 

27

Горна Малина

Байлово

261000004

Красимира Христова Николова

зам.председател

 

28

Горна Малина

Байлово

261000004

Анна Захариева Цветкова

секретар

 

29

Горна Малина

Байлово

261000004

Тодорка Стойнова Григорова

член

 

30

Горна Малина

Байлово

261000004

Мария Григорова Иванова

член

 

31

Горна Малина

Байлово

261000004

Здравка Стоянова Симеонова

член

 

32

Горна Малина

Байлово

261000004

Цветелина Бойкова Петрова

член

 

33

Горна Малина

Долна Малина

261000005

Ангелина Арангелова Стойкова

председател

 

34

Горна Малина

Долна Малина

261000005

Станко Русев Иванов

зам.председател

 

35

Горна Малина

Долна Малина

261000005

Венета Георгиева Таскова

секретар

 

36

Горна Малина

Долна Малина

261000005

Петранка Живкова Стоянова

член

 

37

Горна Малина

Долна Малина

261000005

Валентин  Георгиев Колев

член

 

38

Горна Малина

Долна Малина

261000005

Бонка Недялкова Цветанова

член

 

39

Горна Малина

Долна Малина

261000005

Бонка Видулова Янкова

член

 

40

Горна Малина

Априлово

261000006

Илиана Райчева Костова

председател

 

41

Горна Малина

Априлово

261000006

Сашка Лазарова Стоянова

зам.председател

 

42

Горна Малина

Априлово

261000006

Траянка Трайкова Найденова

секретар

 

43

Горна Малина

Априлово

261000006

Лили Димитрова Чонова

член

 

44

Горна Малина

Априлово

261000006

Иванка Русева Петрова

член

 

45

Горна Малина

Априлово

261000006

Лилия Трайкова Абу-гош

член

 

46

Горна Малина

Априлово

261000006

Костадинка Живкова Вълчкова

член

 

47

Горна Малина

Априлово

261000006

Мая Иванова Бояджиева

член

 

48

Горна Малина

Априлово

261000006

Ани Любенова Младенова

член

 

49

Горна Малина

Гайтанево

261000007

Невена Венциславова Танева

председател

 

50

Горна Малина

Гайтанево

261000007

Милка Бонева Павлова

зам.председател

 

51

Горна Малина

Гайтанево

261000007

Мариян Иванов Спасов

секретар

 

52

Горна Малина

Гайтанево

261000007

Цветелина Иванова Тодорова

член

 

53

Горна Малина

Гайтанево

261000007

Радослав Михайлов Бонев

член

 

54

Горна Малина

Гайтанево

261000007

Красимира Петкова Михайлова

член

 

55

Горна Малина

Гайтанево

261000007

Михаил Илиев Георгиев

член

 

56

Горна Малина

Негушево

261000008

Николай Петров Кръстев

председател

 

57

Горна Малина

Негушево

261000008

Евгения Иванова Тодорова

зам.председател

 

58

Горна Малина

Негушево

261000008

Стоян Кирилов Бошнаков

секретар

 

59

Горна Малина

Негушево

261000008

Александра Цветкова Димитрова

член

 

60

Горна Малина

Негушево

261000008

Диляна Христова Иванова

член

 

61

Горна Малина

Негушево

261000008

Стефка Йорданова Иванова

член

 

62

Горна Малина

Негушево

261000008

Стоянка Иванова Илиева

член

 

63

Горна Малина

Осойца

261000009

Христина Георгиева Христова

председател

 

64

Горна Малина

Осойца

261000009

Валентина Филипова Недялкова

зам.председател

 

65

Горна Малина

Осойца

261000009

Гергина Георгиева Илиева

секретар

 

66

Горна Малина

Осойца

261000009

Жасмина Милева Карамитева

член

 

67

Горна Малина

Осойца

261000009

Ели Светломирова Филипова

член

 

68

Горна Малина

Осойца

261000009

Ивайло Методиев Методиев

член

 

69

Горна Малина

Осойца

261000009

Цона Стефанова Стефанова

член

 

70

Горна Малина

Саранци

261000010

Лиляна Иванова Иванова

председател

 

71

Горна Малина

Саранци

261000010

Евга Рангелова Антониева

зам.председател

 

72

Горна Малина

Саранци

261000010

Йорданка Тодорова Василева

секретар

 

73

Горна Малина

Саранци

261000010

Петко Маринов Петков

член

 

74

Горна Малина

Саранци

261000010

Пенка Иванова Алексиева

член

 

75

Горна Малина

Саранци

261000010

Мария Иванова Андонова

член

 

76

Горна Малина

Саранци

261000010

Емилия Илиева Николова-Велева

член

 

77

Горна Малина

Чеканчево

261000011

Димитрина Цветкова Серафимова

председател

 

78

Горна Малина

Чеканчево

261000011

Камелия Паскалева Малинова

зам.председател

 

79

Горна Малина

Чеканчево

261000011

Атанаска Цветкова Димитрова

секретар

 

80

Горна Малина

Чеканчево

261000011

Маргарита Георгиева Атанасова

член

 

81

Горна Малина

Чеканчево

261000011

Елена Захариева Евтимова

член

 

82

Горна Малина

Чеканчево

261000011

Борис Стоянов Атанасов

член

 

83

Горна Малина

Чеканчево

261000011

Димитрина Иванова Петрова

член

 

84

Горна Малина

Макоцево

261000012

Радостина Атанасова Атанасова

председател

 

85

Горна Малина

Макоцево

261000012

Иван Георгиев Делибалтов

зам.председател

 

86

Горна Малина

Макоцево

261000012

Райна Нецова Ангелова

секретар

 

87

Горна Малина

Макоцево

261000012

Стефка Илиева Илиева

член

 

88

Горна Малина

Макоцево

261000012

Стефан Георгиев Велчев

член

 

89

Горна Малина

Макоцево

261000012

Силвия Николова Галенкова

член

 

90

Горна Малина

Макоцево

261000012

Светлана Иванова Цолова

член

 

91

Горна Малина

Долно Камарци

261000013

Силвия Николова Нарлийска-Кацарова

председател

 

92

Горна Малина

Долно Камарци

261000013

Христина Димитрова Йотова

зам.председател

 

93

Горна Малина

Долно Камарци

261000013

Мария Георгиева Лесова

секретар

 

94

Горна Малина

Долно Камарци

261000013

Петрана Николова Кърлева

член

 

95

Горна Малина

Долно Камарци

261000013

Емилия Добрева Величкова

член

 

96

Горна Малина

Долно Камарци

261000013

Елена Сашова Захариева

член

 

97

Горна Малина

Долно Камарци

261000013

Злата Иванова Виткова

член

 

98

Горна Малина

Стъргел

261000014

Гена Стоянова Делчева

председател

 

99

Горна Малина

Стъргел

261000014

Цанка Николова Николова

зам.председател

 

100

Горна Малина

Стъргел

261000014

Ивелина Ванева Стоянова

секретар

 

101

Горна Малина

Стъргел

261000014

Райна Найденова Данчева

член

 

102

Горна Малина

Стъргел

261000014

Стоянка Костадинова Стойнова

член

 

103

Горна Малина

Стъргел

261000014

Емилия Иванова Гайдарова

член

 

104

Горна Малина

Стъргел

261000014

Николай Атанасов Димитров

член

 

105

Горна Малина

Горно Камарци

261000015

Гена Василева Димитрова

председател

 

106

Горна Малина

Горно Камарци

261000015

Маргарита Васкова Симеонова

зам.председател

 

107

Горна Малина

Горно Камарци

261000015

Таня Иванова Алексиева

секретар

 

108

Горна Малина

Горно Камарци

261000015

Диана Ивайлова Миткова

член

 

109

Горна Малина

Горно Камарци

261000015

Таня Асенова Илиева

член

 

110

Горна Малина

Горно Камарци

261000015

Мария Иванова Гърбова

член

 

111

Горна Малина

Горно Камарци

261000015

Златка Георгиева Кадиева

член

 

 

 

     2.Утвърждава списък на резервните членове на СИК в община Горна Малина.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 25.04.2019 в 16:03 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения