Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 103-НС
София Област, 17.03.2021

ОТНОСНО: Заявление за достъп до обществена информация от ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“.

В Районна избирателна комисия София – Област /РИК – 26/ е постъпило заявление с искане за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. №197/17.03.2021 г., подадено от ПП „България на труда и разума“, представлявана от Георги ............. Манолов.

 

Заявителят иска да му бъде предоставена следната информация:

 1. По колко броя предпазни маски за лице са предвидени за членовете на секционните избирателни комисии за деня преди провеждането на националните избори (03.04.2021г., който е определен за подготовка на изборните помещения) и за изборния ден – 04.04.2021г.?
 2. Указанията на производителя, за използването на посочените в предходната точка предпазни маски за лице?
 3. Какви други предпазни средства са подсигурени за членовете на секционните избирателни комисии, във връзка с провеждането на националните избори, насрочени за 04.04.2021г.?
 4. Осигурен ли е и в какво количество дезинфектант за ръце, на входа на сградите, в която ще се помещават секционните избирателни комисии за предстоящите национални избори?
 5. Какво е наименованието и химичния състав на осигурения дезинфектант за ръце по предходната точка?
 6. В сградите, в които ще се помещават секционните избирателни комисии за предстоящите национални избори, осигурени ли са и колко броя кошове за отпадъци, снабдени с полиетиленови пликове, достъпни за всички избиратели?
 7. Осигурен ли е сапун или друго средство за измиване на ръцете за всички секционни избирателни комисии (моля, посочете наименованието на средството за измиване и неговото количество за всяка секционна комисия)?
 8. На какъв интервал от време и от кои лица ще се осъществява дезинфекция на секционните изборни помещения и коридорните пространства на сградите в които се намират те?
 9. Осигурени ли са и колко броя безконтактни термометри за измерване на телесната температура на членовете на секционните избирателни комисии в избирателния район?
 10. Кои са отговорните лица, които ще измерват телесната температура на членовете на секционните избирателни комисии на територията на многомандатният избирателен район?
 11. Каква е квадратурата на помещението / ята в които се помещава и заседава Районната избирателна комисия?
 12. С каква квадратура са и в колко броя помещения ще се осъществява приемането и предаването от представителите на секционните избирателни комисии, на бюлетините и изборните книжа, след приключване на изборния ден на 04.04.2021г.?
 13. Административния акт (разпореждане, заповед, наредба или др. подобни), въз основа на който се възлага охраната, спазването на реда и пропускателния режим в сградата, в която ще се предават изборните книжа и бюлетините от секционните избирателни комисии, след приключване на изборния ден на 04.04.2021г.
 14. В колко помещения (зали, салони, аудитории и др. подобни) и с какъв капацитет и квадратура са те, в които ще изчакват представителите на секционните избирателни комисии, във връзка с предаването на изборните книжа в РИК?
 15. По колко лица ще бъдат допускани в помещенията от предходната точка и на кои органи е възложен контрола по спазването на дистанцията, която е въведена в закрити помещения между присъстващите в тях, предвид извънредната епидемична обстановка?

Заявителят желае исканата информация да му бъде предоставена на електронната поща на заявителя на адрес: [email protected]

При разглеждане на допустимостта и основателността на заявлението РИК – 26 прие за установено от фактическа страна следното:

Общи положения

Процедурата по разглеждане на заявления за достъп до обществена информация се извършва по реда на Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)

Обществена информация по смисъла на ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Предоставянето на информация от държавен орган, при еднакви условия за достъп на заявителите, гарантира публичност, откритост, достоверност, всеобхватност и пълнота на данните относно обществения живот в Република България и в частност относно дейността на Районна избирателна комисия- София област (РИК – 26 ).

Районната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на въпросите и при наличие на законовите предпоставки по ЗДОИ, предоставя на заявителя следната информация:

По въпрос 1: Към датата на подаване на заявлението РИК 26 ИР Софийски не разполага с информация по колко броя маски са предвидени за членовете на секционните избирателни комисии за деня преди провеждането на националните избори (03.04.2021г., който е определен за подготовка на изборните помещения) и за изборния ден – 04.04.2021 г. Отделно, осигуряването на лични предпазни средства не е от компетността на РИК по ИК и заявителят следва да насочи това свое питане към Областния управител на Софийска област и РЗИ София област.

По въпрос 2: Към датата на подаване на заявлението РИК 26 ИР Софийски не разполага с указанията на производителя за използването на посочените в предходната точка предпазни маски за лице. Отделно, процесът по обезпечаването на лични предпазни средства и дезинфектанти се организира и администрира от Областна администрация на Софийска област и РЗИ София област, съгласно разпорежданията на Министъра на здравеопазването на РБ, поради което заявителят следва да насочи това свое питане към Областния управител на Софийска област и РЗИ Софийска област.

По въпрос 3: На членовете на СИК се осигуряват предпазни средства, съгласно Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19. Посочените указания са публикувани и достъпни на единния информационен портал COVID-19 на Министерство на здравеопазването – www.coronavirus.bg от 18.02.2021 г.

По въпрос 4: Към датата на подаване на заявлението РИК 26 ИР Софийски не разполага с информация, дали е осигурен и в какво количество дезинфектант за ръце, на входа на сградите, в които ще се помещават секционните избирателни комисии за предстоящите национални избори. Отделно, осигуряването на лични предпазни средства и дезинфектанти не е от компетността на РИК по ИК и заявителят следва да насочи това свое питане към Областния управител на Софийска област и РЗИ Софийска област.

По въпрос 5: Към датата на подаване на заявлението РИК 26 ИР Софийски не разполага с информация, какво е наименованието и химичния състав на осигурения дезинфектант за ръце по предходната точка. Посочената информация не влиза в компетентостта на РИК по ИК и  заявителят следва да насочи това свое питане към Областния управител на Софийска област.

По въпрос 6: Към датата на подаване на заявлението РИК 26 ИР Софийски не разполага с информация дали в сградите в които ще се помещават секционните избирателни комисии за предстоящите национални избори са осигурени и ако са, колко броя кошове за отпадъци, снабдени с полиетиленови пликове, достъпни за всички избиратели. Осигуряването на материалното обезпечаване на СИК е в компетентността на Кмета на съответната община. РИК няма нормативно задължение да събира и обобщава подобна информация от кметовете на общини, нито да ги контролира и санкционира за липсата на кошове за отпадъци.

По въпрос 7: Към датата на подаване на заявлението РИК 26 ИР Софийски не разполага с информация осигурени ли е сапун или друго средство за измиване на ръце за всички секционни избирателни комисии, нито има информация за наименованието на средството за измиване и неговото количество за всяка секционна комисия. Отделно осигуряването на сапун или друга средство за измиване на ръце не е в компетентността на РИК и РИК няма нормативно задължение да събира и обобщава подобна информация.

По въпрос 8: РИК няма компетентност да отговори на въпросите: на какъв интервал от време и от кои лица ще се осъществява дезинфекция на секционните изборни помещения и коридорните пространства на сградите в които се намират те. Заявителят следва да насочи питането си към РЗИ Софийска област или към Министъра на здравеопазването.

По въпрос 9: Към датата на подаване на заявлението РИК 26 ИР Софийски не разполага с информация осигурени ли са безконтактни термометри за измерване на телесната температура на членовете на секционните избирателни комисии в избирателния район. Осигуряването на термометри не е в компетентността на РИК и РИК няма нормативно задължение да събира и обобщава подобна информация.

По въпрос 10: РИК не е компетентен да отговори на въпроса кои са отговорните лица, които ще измерват телесната температура на членовете на секционните избирателни комисии на територията на многомандатният избирателен район. Заявителят следва да отправи питането си към РЗИ Софийска област или към Министъра на здравеопазването.

По въпрос 11: Титуляр на собствеността на помещението, в което се помещава РИК 26 ИР Софийски е Областната администрация на София област, респективно заявителят следва да насочи питането каква е квадратурата на заседателна зала 514, находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ №6 към Областният управител на София област.

По въпрос 12: РИК не е страна по договора, сключен между Областният управител на Софийска област и Интер Експо Център с предмет зали под наем, респективно нямаме информация за колко са и какъв е капацитетът и квадратурата на помещенията, в които се изчакват представителите на СИК. Заявителят следва да адресира питането си до Областният управител на Софийска област.

По въпрос 13:РИК не отговаря за охраната, спазването на реда и пропускателния режим в сградата, в която ще се предават изборните книжа, това е компетентността на Областната администрация на Софийска област и МВР.

По въпрос 14: РИК не е страна по договора, сключен между Областният управител на Софийска област и Интер Експо Център с предмет зали под наем, респективно нямаме информация за точната квадратура на помещенията, в които ще приемаме изборни книжа от СИК. Заявителят следва да адресира питането си до Областният управител на Софийска област.

По въпрос 15:РИК не е определил по колко лица ще бъдат допускани в помещенията от предходната точка, тъй като към момента нямаме достъп до посочените помещения. По отношение на спазването на дистанцията непосредствено преди края на изборния ден РИК ще определи от състава си отговорник, който да следи за спазването на Указанията на министерство на здравеопазването от 18.02.2021 г.

 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2, чл. 34 от Закона за достъп до обществена информация Районната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДОСТАВЯ исканата информация по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, подадено от ПП „България на труда и разума“, представлявана от Георги ...................... Манолов. Заявителят не дължи такса по чл.35 ал.3 от ЗДОИ.

Информацията да се предостави по електронен път на посочената в заявлението електронна поща.

 

 

Решението подлежи на обжалване чрез Районната избирателна комисия 26 ИР Софийски по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 17.03.2021 в 19:03 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 271-НС / 05.04.2021

  относно: Приемане на протокол – Приложение 97-НС-хм с фабричен № 3260150 на СИК № 262500005 в община Костенец при произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

 • № 270-НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26027004 за протокол за секция N 264300031 и превъвеждане на протокол за секция N 264300031 и анулиране на разписка с входящ номер 26027006 за протокол за секция N 264300017 и превъвеждане на протокол за секция N 264300017 на Районна избирателна комисия 26 - София област.

 • № 269-НС / 05.04.2021

  относно: Приемане на протокол – Приложение 97-НС-хм с фабричен № 3260250 на СИК № 263900035 в община Самоков при произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения