Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 164-НС
София Област, 29.09.2022

ОТНОСНО: Жалба от Стоянка Балова-Цветкова, наблюдател от Институт за социална интеграция регистрирана с решение № 1354-НС от 31.08.2022 г. относно незаконосъобразна предизборна агитация посредством разположени предизборни материали на Коалиция ГЕРБ - СДС в централната част на гр. Костенец, ул. Търговска № 13, клуб на ГЕРБ. Инициира нарушение на чл.182, ал. 1 от Изборния кодекс. Към жалбата е приложена снимка.

За същия предизборен материал е постъпил и Сигнал от Иван Димитров Димитров, кандидат за народен представител от КП „Демократична България – Обединение“, а именно – в периода 15-29 септември 2022 г. в гр. Костенец, ул. Търговска № 13, е поставен агитационен материал, изобразяващ кандидата за народен представител Владимир Сотиров и кмета на Община Костенец – Йордан Ангелов. Твърди се за извършени нарушение на чл. 183, ал. 4 /агитация в нарушение на добрите нрави/ и нарушение на чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс. Към сигнала е приложена снимка.

До РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, Двадесет и шести изборен район - Софийски,  е постъпила Жалба, с вх. № 4/29.09.2022 г. в регистъра на жалбите на комисията, от Стоянка Балова-Цветкова, наблюдател от Институт за социална интеграция регистрирана с решение № 1354-НС от 31.08.2022 г. и Сигнал с вх. № 5/29.09.2022 г. в регистъра на жалбите на комисията от Иван Димитров Димитров, кандидат за народен представител от КП „Демократична България – Обединение“. Към жалбата и сигнала е приложена снимка на един и същи агитационен материал и се намират твърдения за едно и също нарушение на един и същ адрес, относно една и съща незаконосъобразна предизборна агитация - посредством разположени предизборни материали на Коалиция ГЕРБ - СДС в централната част на гр. Костенец, ул. Търговска № 13, клуб на ГЕРБ. Твърденията от двамата жалбоподатели са за нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК, чл. 183, ал. 4 и чл. 3, ал. 1 от ИК. Поради пълното съвпадение на предмета на двете жалби, РИК – 26-ти изборен район – Софийски, прие да се произнесе по тях с едно общо решение.

От представения по двата сезиращи документа снимков материал става ясно, че в гр. Костенец, ул. Търговска № 13, е поставен агитационен материал – транспарант/плакат, изобразяващ кандидата за народен представител от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ Владимир Сотиров и кмета на Община Костенец – Йордан Ангелов, номер 24, с който коалицията участва в изборите за НС насрочени за 02.10.2022 г., зачертан с „Х“ номер 108 отговарящ на преференцията на същия кандидат на народен представител, абревиатурите ГЕРБ и СДС, а така също и текст в едър шрифт „ПО-СИЛНИ ОТ ХАОСА“.

Комисията намира, че жалбата и сигнала са допустими за разглеждане, а по същество за основателни.

Действително е нарушен основен принцип в провеждането на изборите, а именно упоменатия в чл. 3, ал. 1 от ИК „изборите се произвеждат, въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право, с тайно гласуване и осигуряват свободно изразяване на волята на избирателите“. С поставянето върху агитационния материал един до друг кандидата за народен представител и кмета на община Костенец се нарушава именно равнопоставеността между кандидатите за народни представители. В плаката Йордан Ангелов е упоменат именно като Кмет на Община Костенец. По този начин, лице упражняващо държавно-властнически правомощия, в качеството си на заемащо длъжността Кмет на община Костенец, участва пряко в агитацията за кандидат за народен представител. Това е нарушение правата за равнопоставеност на останалите кандидати за народни представители, а така също и в цялост нарушение на Изборния кодекс.

Горе-упоменатото нарушение на основен принцип в изборното право, неминуемо води и до поредица от други нарушения.

 Нарушена е забраната по чл. 182, ал. 1 от ИК. След като не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, то в още по-голяма степен се нарушава тази разпоредба, когато именно кмета на общината участва пряко в предизборната агитация.

Районната избирателна комисия също така счита, е налице и нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК, а именно – визираната предизборна агитация накърнява добрите нрави. От една страна добрите нрави и моралните норми са тези които стоят в основата на закона, в частност и на Изборния кодекс. От друга именно лицето, което е натоварено с правомощия по спазването реда и законното провеждане на изборите участва в нерегламентирана и незаконосъобразна агитация.   

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс,  РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, Двадесет и шести изборен район - Софийски,

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА извършено нарушение по чл. 3, ал. 1, чл. 182, ал. 1 и чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, относно  поставяне в централната част на гр. Костенец, ул. Търговска № 13, на агитационен материал плакат, изобразяващ кандидата за народен представител от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ Владимир Сотиров и кмета на Община Костенец – Йордан Ангелов, номер 24, с който коалицията участва в изборите за НС насрочени за 02.10.2022 г., зачертан с „Х“ номер 108 отговарящ на преференцията на същия кандидат на народен представител, абревиатурите ГЕРБ и СДС, а така също и текст в едър шрифт „ПО-СИЛНИ ОТ ХАОСА“, нарушени са забраните за предизборна агитация.

Нарушението е извършено за втори път и е установено по снимков материал приложен към жалбата.

Указва на Кмета на Община Костенец да премахне агитационен материал – плакат изобразяващ кандидата за народен представител от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ Владимир Сотиров и кмета на Община Костенец – Йордан Ангелов, номер 24, с който коалицията участва в изборите за НС насрочени за 02.10.2022 г., зачертан с „Х“ номер 108 отговарящ на преференцията на същия кандидат на народен представител, абревиатурите ГЕРБ и СДС, а така също и текст в едър шрифт „ПО-СИЛНИ ОТ ХАОСА“, поставен в гр. Костенец, ул. Търговска № 13, клуб на ГЕРБ.

Копие от настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Костенец за премахване на агитационните материали.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 29.09.2022 в 18:15 часа

Календар

Решения

  • № 224-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 223-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения