Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 3-НС
София Област, 15.08.2022

ОТНОСНО: Реда на свикване, приемане и обявяване на решенията на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, Двадесет и шести изборен район, Софийски в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание чл.70, чл.71 и чл.72, ал.2 от ИК и Решение № 1213 - НС от 05 август 2022 год. на ЦИК, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – Двадесет и шести изборен район, Софийски

РЕШИ:

 1. Заседанията на Районна избирателна комисия Двадесет и шести изборен район-Софийски се свикват от нейния председател или по искане на една трета от членовете й. При отсъствие на председателя заседанията на РИК се свикват от определен от него заместник-председател.
 2. Проектът за дневен ред се публикува на интернет страницата на комисията преди заседанието.
 3. Заседанията на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – 26-ти изборен район, Софийски ще се провеждат на следния административен адрес: гр. София, бул.”Витоша”№6, сградата на Областна администрация-Софийска област, ет.5, зала 514.
 4. Членовете на комисията се уведомяват за датата, часа и мястото на заседанието лично в предходно заседание или по телефон от председателя, от секретаря или зам. председател, при условията на заместване, уговорени в чл.70, ал.8 от ИК, и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата на комисията.
 5. Заседанията са присъствени и се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на комисията.
 6. Заседанията на РИК са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие – от определен от него заместник – председател.
 7. Районната избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове и при наличия на кворум, съгласно т.6. Когато РИК при приемане на решенията си не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изречение второ от ИК. В този случай в мотивите на решенията се изписват кратко описание на предложението за решение и изложените съображения в обратна насока, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК. Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК.
 8. При отмяна на решенето по т.7, РИК постановява нова решение, което се приеме с мнозинство повече от половината от членовете й.
 9. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за” или „против”. Не се допуска гласуване „Въздържал се”.
 10. За заседанията на РИК се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията.
 11. Членовете на РИК, когато не са съгласни с посоченото в протокола или с прието решение, могат да подписват протокола с „особено мнение”, като посочват писмено в какво се изразява та.
 12. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК се подписват от председателя и секретаря и се подпечатват с печата на комисията.
 13. Когато председателят, съответно секретарят, отсъстват, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председателя.
 14. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от определен заместник-председател и от определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.
 15. На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, които са регистрирали кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.
 16. Съгласно изискванията на чл.71, ал.1 от ИК заседанията на РИК се излъчват в реално време в на интернет страницата на комисията, на която предварително се обявява дневния ред.
 17. Районната избирателна комисия поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и окончателните резултати от изборите в Двадесет и шести изборен район, сканираните протоколи на СИК и други документи и данни. На интернет страницата на комисията се публикуват и всички публични регистри при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
 18. Районната избирателна комисия публикува на интернет страницата си видеозапис /архив/ от заседанията на комисията незабавно след приключване на съответното заседание.
 19. Районна избирателна комисия Двадесет и шести изборен район-Софийски обявява решенията си незабавно след приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата на Областната администрация на Софийска област, находяща се на адрес: гр.София, бул.”Витоша” № 6 и чрез публикуване на интернет страницата си. Мястото за обявяване на решенията на РИК е таблото за обяви на комисията, поставено във входа на Областната администрация на Софийска област.
 20. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и екземплярът се подписва от двама членове на комисията, предложени от различни партии и коалиции.
 21. Срокът за обжалване на решенията на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район - Софийски започва да тече от по-късното по ред обявяване/публикуване.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 15.08.2022 в 17:00 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 224-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010069 и Приложение № 9 на СИК № 265900005 в Община Долна баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 223-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010196 и Приложение № 9 на СИК № 263400001 в Община Правец при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на протоколи- Приложение №82-НС-м с фабричен № 26010015 и Приложение № 9 на СИК № 260700001 в Община Ботевтрад при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения